HIRUP

Hirup lir ibarat lengkah
Sing ati-ati tur tarapti, nincak ulah ngan saukur lengkah, bari komo jeung dudupak rurumpak, bisi manggih beling nu pastina bakal nyugak
Hirup jeung kahirupan, lir ibarat lengkah jeung tujuan
Lengkah merenah nu ku dilampah, tinangku barokah tujuan nu ku urang baris kahontal
Panggoda dunya tong dijadikeun alasan pikeun ngalengkah salah, lantaran bala tangtuna bakal karasa
Kamajuan dunya kudu dibarengan ku motekar akal, jeung lengkah nu basajan, lengkah merenah kahirupa barokah


ANAKING

Anaking...
Regepkeun piwuruk ema hidep, sangkan hirup rahayu jeung berkah tur bagja
Anaking...
Tiru jeung gugu pasipatan ema, sabab ciri sagala wanoja natra aya dina diri ema
Bapa bagja rumah tangga jeung ema, najan kadang sok manggih tunggara, ema tetep ngawula ka bapa pinuh ku rasa katresna
Anaking...
Hirupmah sadar jeung eling, mun hideup mamawa wejangan ema, bakal pasti salawasna eling
Anaking...
Hideup geus nincak mangsa dewasa, Omat ulah kagoda ku hawa dunya nu kadang mawa cilaka
Bapa jeung ema teu boga warisan banda pohara, teu boga tanah nu lega, komo deui emas permata
Bapak jeung ema ngan boga do'a, sangkan hideup hirup waluya dibeungkeut ku iman jeung takwa beukeul urang ngumpul engke di surga


CARITA AYEUNA JEUNG BAHEULA

Rundayan carita mangsa harita, masih natra dina rasa, tatali asih nu mengkeut pageuh nepi ka kiwari tetep euntreup kawas si leugeut teureup
Katresna teu ilang singray, najan umur rek nepi ka kubur
Kasono teu weleh pogot, najan jiwa geus teu deui ngora
Duh Gusti nu maha welas tur asih...
Jagi tali rabi abdi dugi ka aki nini, teubihkeun dina cocobi nu kadang sok nyiliwuri
Nyai panutan akang, kasatiaan modal utama, ulah nepi ka dirogahala ku pangaruh dunya nu kadang mawa sangsara
Kabagjaan lain diukur ku lobana brana, lain dihias kureuncemna emas
Kabagjaan pasti nyaangan urang, mun iman jeung takwa jadi sareat urang dina enggoning ngabangun rumah tangga
Rundayan carita katresna harita jeung ayeuna, urang jaga ulah nepi ka sirna, sangkan urang tetep waluya nepi ka pantona sorga
Amin...


URANG JEUNG WAYANG

Kiwari lain kamari tapi ayeuna
Kamari kuduna jadi eunteung pikeun bekel naratas jalan sangkan lolongkrang, teu katutupan jalan
Lumampah di alam dunya, ceunah darma wawayangan, usik malik diobah ku dalang
Tapi urang lain wayang, sabab wayang moal boga kahayang, da wayang mangrupa barang
Lumampah urang tangtu ngajojo kahayang, hayang tandang, pakan jeung sandang
Sabab urang boga akal jeung pikiran, lain wayang nu ngan hudang mun diangkat ku dalang
Kamari nu can pasti tong dijadikaeun nyunkeulit ati, tuluy jadi hoream ngahontal kahayang
Gagal lain hartina lengiteun akal, tapi kudu nyiar jalan pikeun meunggaskeun rurungkan nu ngahalangan jalan
Sing percaya kana diri, nu dianti pasti ngawujud bukti, asal usaha jeung percaya kanu Maha Suci
Urang beda jeung wayang, lantaran urang boga akal jeung pikiran
Wayang ngan ukur parabot dalang, nu dipirig ku gamelan dina acara hiburan


KA SATIAAN ANJEUN

Dua puluh taun urang ngawangun
Juntrung nangtung, panceg teu gedag
sagara rumah tangga nu ku urang di sorang, teu loba leuwang najan harungan sok rajeun datang
Kasatiaan anjeun cukang nu jadi lantaran
Kabagjaan nu pohara, najan banda ngan saayana
kasatuhuan anjeun jadi jalan panghalang akang, mun rek nganjang ka mojang lian
Geulis...
Pupuskeun rasa nu ayeuna aya, sangkan rumah tangga tetep waluya nepi ka umur pegat di dunya
Geulis...
Jaga sing tarapti pangaji diri, sangkan Illahi masihan widi, laki rabi urang sing nepi ka aki nini
Geulis...
Buah katresna urang, geus parawan jeung geus bujang, rawat ku syahadat tur shalat, sangkan hirupna bisa mangfa'at keur umat


KA TRESNA AKANG

Kanyaah akang moal laas ku panasna jaman, moal leeh ku serabna panon poe
Najan aya mojang nu sok pirajeunan ngajak nganjang, cinta akang moal gedag ku panggoda wanoja
Nyai, cinta akang nu sajati, satungtung anjeun satuhu nyumponan kawajiban ka caroge, akang moal rek lanca linci luncat mulang
Nyai, pupunden hate akang, tong rempan sanajan urang paanggang, cinta akang lain ngan ukur kalangkang, clik putih clak herang tresna akang ngan ukur anjeun
Nyai, ka tresna akang nu utama, kabagjaan nu ku urang ayeuna dirasa, omat ulah nepi ka dirogahala, kupangbibita dunya nu moal pasti sampurna
Nyai, bojo akang anu geulis, sing tarapti ngajaga diri sangkan urang tetep waluya, dina lalakon laki rabi nu ku urang ayeuna keur disorangBagikan


Tinggalkan Komentar

Copyright © 2016  Deumit 545  -  Web Design  -  By D.545